DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ako pracujeme

Ako pracujeme...

 Pracujeme ako nezávislí dobrovoľníci, dotovaný s časti  nepravidelnými sponzorskými príspevkami.
 Nevyhnutné terapeutické vzdelanie, ako aj preškolovanie personálu, konzultácie a testovanie psov - terapeutov nám  zabezpečuje  o.p.s Anitera a výcvikové školy SAPT a SFK Alju ktoré však nenesú žiadnu právnu zodpovednosť a terapeut tak vykonáva činnosť vlastným menom.

Koľko to všetko stojí?

Všetko je ponechané na dohode medzi tímom a klientom, nakoľko sa jedná o pomerne nákladnú službu a väčšina tímov túto činnosť vykonáva ako voľnočasovú aktivitu. Sme veľmi radi, pokiaľ na nich zariadenie kam dochádzajú myslí a prispieva im na kompenzáciu nákladov s terapiou spojených. Terapeut za svoju prácu väčšinou nepoberá plat, ale je bežnou praxou, že si žiada napr. kompenzovať náklady spojené s dopravou do zariadenia. No vždy sa tak deje po predchádzajúcej dohode s klientom, alebo zariadením. 
 
Viac informácií o tejto problematike si môžete prečítať tu:
 
Výcvik psov-terapeutov je plne hradený  zo súkromných zdrojov. Preto uvítame akúkoľvek pomoc.
 

Formy Canisterapie

Individuálna canisterapia
Spočíva v stretnutí sa iba jedného klienta s jedným, alebo viacerými CT. Najväčšou prednosťou tejto formy canisterapie je možnosť prispôsobiť sa programom individuálnym potrebám klienta a takisto je to aj možnosť intenzívnejšieho kontaktu so psom. Nevýhodou v prípade zariadení je vysoká časová náročnosť terapií ako aj potreba zariadenia vlastniť hneď niekoľko CT, prípadne uprednostniť jedného klienta pred iným.
 
Skupinová terapia
V skupinovej forme canisterapie je prítomných hneď niekoľko klientov a jeden, alebo viacej CT. (obvykle 3osoby, ale skupiny sú vedené aj odlišne, v závislosti od požadovaných cieľov) Tu je dôležité zvoliť vhodný pomer klientov a psov a pamätať tak na zapojenie všetkých klientov do činnosti, ale aj kontaktu so psom. Pre psa je táto forma terapie náročnejšia a preto je nutné z hľadiska bezpečnosti dbať na pravidelný odpočinok psa. (Z vlastnej skúsenosti však môžem potvrdiť, že táto záležitosť je prudko individuálna. Môj pes napr. sám, iniciatívne vyhľadáva väčšie skupiny detí a pri individuálenj terapií sa spravidla nudí. Preto je dôležité plán každej terapie vopred prekonzultovať s terapeutom, opätovne pred začatím terapie.)
 

Čo je dôležité?

Terapeut má pri každej terapií právo povedať "nie" a terapiu bez udania dôvodu kedykoľvek ukončiť, pokiaľ na psovi spozoruje známky únavy, čo i len slabú neochotu spolupracovať, alebo zmeny jeho správania sa.
 

Typy canisterapeutických programov

Návštevný program

Pravidelné návštevy CT v zariadení ( školy, detské domovy, domovy dôchodcov, nemocnice), alebo v domácom prostredí. 

Jedná sa o jednu z najrozšírenejších foriem canisterapie.

 

Výletný program

 

 

Pobytový program

 

Ambulantný program

Terapia prebieha priamo v ordinácií špecialistu (lekár, psychológ, logopéd atď.) kam klient pravidelne dochádza. Okrem

klasických terapeutických metód, je v tomto prípade pes využívaný k odbúraniu stresu z  prostredia, alebo vyšetrenia

samotného a takisto je použitý k motivácií lepšej spolupráce s odborníkom.

 

Program "šikovný spoločník"

Šikovný spoločník je vlastne asistenčný pes, ktorého "páničkom" nieje priamo osoba ZŤP, ale osoba, ktorá sa o takto

postihnutého klienta stará. Takýto psi sú umiestňovaný do domácností s veľmi ťažko postihnutými klientmi, ktorí by sami

nemohli psom vydávať povely. (Takže by im najskôr takýto pes ako kompenzačná pomôcka ani nebol priznaný) Pes

dokáže napr.  otvoriť dvere maminke, ktoré prenáša postihnuté dieťa v náručí. Dokáže zdvihnúť zapadnutú hlavu, alebo

ruku, pomáha pri prezliekaní, prinášaní a odnášaní predmetov atď. Veľkou súčasťou práce šikovného spoločníka je

domáca canisterapia. 

 

Spoločensko osvetové akcie

Jednorázové, alebo krátkodobé aktivity, ktoré sa konajú pre širokú verejnosť, alebo pre uzavretý okruh klientov. CT tímy sa

podieľajú na verejných prezentáciách, ukážkach, stretnutiach, alebo prednáškach. Ich štýl a náplň sa odvíja od možnosti

klientov, zloženia skupiny a ich momentálneho záujmu.

 

 

Zásah krízovej intervencie

 Krízová intervencia prichádza ako pomoc práve v tej chvíli, keď iné metódy riešenia problému zlyhávajú, alebo sa pre danú situáciu nedajú uplatniť štandardné postupy. Nejedná sa pritom len o havarijné stavy, ako sú pátrania, dopravné nehody, či živelné pohromy, aj keď práve táto zložka tvorí podstatnú časť práce krízových terapeutov.

Prvý zásah krízovej intervencie, tak ako ho poznáme dnes, sa v tomto smere odohral v New Yorku, pri teroristickom útoku na "dvojičky". Iné formy krízového zásahu pomocou psov, sú však známe už skôr. Jednalo sa spravidla o psov záchranárskych, využívaných pri pátracích a lokalizačných prácach. Konali tak zväčša mimovoľne, bez toho aby si to psovod či postihnutí ako koľvek uvedomovali terapeutickú činnosť zvieraťa, alebo jeje dopad. Dnešné vykonávanie krízovej intervencie si však okrem týchto preukázateľných faktov, vyžaduje aj určité znalosti z vedenia krízového menežmentu, ako je to dnes už bežnou praxou, dobre viditeľnou napr. v organizáciách ako Modrý Anjel a pod.

Ďalšiu kategóriu tvoria krízové stavy, spôsobené zlou životnou situáciou a jej psychosociálnymi dôsledkami. Je to napr. detská šikana, vyhrotené rodinné pomery (náhla smrť v rodine, alkoholizmus, domáce násilie a pod.), dôsledky násilia páchaného na dieťati, policajný výsluch či lekárske vyšetrenie. Jedná sa spravidla o jednorázové, alebo krátkodobé akcie, zamerané na odstránenie príznakov daného problému, alebo jeho zmiernenia - nie jeho dôsledku. (napr. strata chuti do jedla, nastupujúci CAN syndróm a podobne.) k odstráneniu stresu a napätia, aby sa tak dali zaviesť alebo použiť dalšie operačné postupy.